Изјава за приватност
MKMAGE се обврзува дека нема да ги злоупотребува личните податоци од обрасците за нарачка. За лични податоци се сметаат сите податоци со кои се потврдува идентитетот на купувачот (име, презиме, адреса, e-маил и сл.). MKMAGE нема да ги разоткрива личните податоци на трето лице, освен ако така е пропишано со закон и во случаи кога е потребно за исполнување на обврските.
Сите податоци за купувачот стого се чуваат и се достапни само за вработените и поврзаните лица на кои им се тие податоци потребни за успешно извршување на своите задачи. Сите вработени во MKMAGE и деловни партнери се одговорни за почитување воглавно со заштита на приватност. MKMAGE се обврзува да пружи заштита на личните податоци на купувачот на начин да ги собира само основните податоци од купувачите кои се потребни за исполнување на обрврските. Податоците кои со пристапот на интернет страницата автоматски се бележат, а не се лични податоци (вид на претражување, број на посети, време поминато на страниците итн.) MKMAGE има право да ги користи исклучиво поради оцена на посетеност на страницата и поради подобрена задржина и функционалност на истата.
MKMAGE ги информира купувачите за начинот на користење на собраните податоци притоа редовно им дава можност за избор за употреба на нивните податоци, вклучувајки можност за одлука дали би сакале или не нивното име да се одстрани од листата која се користи за маркетинг кампања. Во случај на промена на лични податоци кои се евидентираат при регистрација, купувачот е должен да ги извести MKMAGE за промената. Во случај на промена за која не сме известени, MKMAGE не одговара за било какви недостатоци во поглед на нарачката односно за испорака на производите. Горе наведените одредби за лични податоци се однесуваат исклучиво на почетната страна на mkmage.com и на сите страници во mkmage.com доменот.
Освен во случај на електронска нарачка, MKMAGE нема да испраќа електронски пораки на купувачот ако тој не е прифатил таква одлука.